Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej”

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający - stosownie do art. 86 ust 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 170.000,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył następujący Wykonawca:

Oferta nr1:

Konsorcjum:

Lider Konsorcjum: EFL S.A.

ul. Legnicka 48 bud. C-D

54-202 Wrocław

Członek Konsorcjum:

POLBOTO-AGRI SP. Z O.O.

Udanin 14

55-340 Udanin

cena brutto:  184.684,64 zł


Dokument utworzył Katarzyna Bieczek dnia 2020-02-26 14:12:45
Opublikował: Marek Romaniuk dnia 2020-02-26 14:12:45
Wyświetleń: 2