Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

L.dz.  2868/2020                                                                               Jelenia Góra, dnia 24 listopada 2020r.

Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze” w drodze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Złożone oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Ilość punktów za kryterium cena

Wartość depozytu [%]

Ilość punktów za kryterium wartość depozytu

termin płatności faktury

Ilość punktów za kryterium termin płatności faktury

Łączna liczba punktów

1

Impel Rental Pro Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław               

963.679,81

60

0

30

31 dni

10

100

2

SUPON S.A.

ul. Przestrzenna 6

70-800 Szczecin

1.174.802,72

49,22

0

30

33 dni

10

89,22

3

VORTEX Remigiusz Witiw

ul. Dworcowa 27

77-300 Człuchów

1.176.389,48

49,15

4

30

60 dni

10

89,15

4

HOLLYWOOD TEXTILE

SERVICE SP. Z O.O.

ul. Bojanowska 2A

09-200 Sierpc

661.011,05

Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp

 

 

 

Wybrano ofertę:

Impel Rental Pro Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław               

 

Najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 punktów według kryterium wyboru: cena oferty, wartość depozytu i termin płatności faktury.

 

  1. Wykonawcy wykluczeni:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

  1. Odrzucone oferty:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP. Z O.O., ul. Bojanowska 2A

09-200 Sierpc.

Oferta Wykonawcy została odrzucona  na mocy art. 90 ust. 3 wymienionej ustawy.

Uzasadnienie

Oferta została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę.

Wykonawca wezwany w trybie art. 90 ust. oraz art. 90 ust. 1a pkt 1) o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny – nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

  1. Termin podpisania umowy.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający zawiadamia, iż zawrze z Wykonawcą umowę po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie nie krótszym niż        5 dni.

 


Dokument utworzył Administrator dnia 2020-11-25 09:08:18
Opublikował: Administrator dnia 2020-11-25 09:10:02
Wyświetleń: 2