Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne.

Polska-Jelenia Góra:

Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2021/S 077-196519
Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Krajowy numer identyfikacyjny: 611-020-36-41 Adres pocztowy: ul. Wolności 161/163 Miejscowość: Jelenia Góra Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski Kod pocztowy: 58-560 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Marek Romaniuk E-mail: marek.romaniuk@mpgk.jgora.pl Tel.: +48 501082500 Adresy internetowe: Główny adres: http://www.mpgk.jgora.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.mpgk.jgora.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z udziałami gminy
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne
Numer referencyjny: P1/2021
II.1.2) Główny kod CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne
Rodzaj zamówienia: dostawy
Miejsce dostawy: MPGK Sp. z o.o. przy ul. Wolności 161/163 w Jeleniej Górze
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki umowy leasingowej zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

66114000 Usługi leasingu finansowego
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MPGK sp. z o.o. przy ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra
II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki umowy leasingowej zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/06/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/07/2021
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce: Siedziba Zamawiającego
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl  Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587803 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl  Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587803Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2021
21/04


Dokument utworzył Administrator dnia 2021-04-21 17:46:30
Opublikował: Administrator dnia 2021-06-01 07:45:15
Wyświetleń: 2