Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

L.dz. 1617 /2021                                                                        Jelenia Góra, dnia 22 czerwca 2021r.

Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

            Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne” w drodze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp.

Złożone oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Ilość punktów za kryterium cena

Gwarancja

[m-cy]

Ilość punktów za kryterium gwarancja

Termin realizacji zamówienia [dni]

Ilość punktów za kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba punktów

1

MILLENNIUM LEASING

SPÓŁKA Z O.O.

ul. Żaryna 2a

02-593 Warszawa

2.563.834,50

60

48

15

1

25

100

2

EUROPEJSKI FUNDUSZ

LEASINGOWY SA

ul. Legnicka 48 bud. C-D

54-202 Wrocław

2.611.255,84

58,91

48

15

7

3,57

77,48

Wybrano ofertę:

MILLENNIUM LEASING SPÓŁKA Z O.O.

ul. Żaryna 2a

02-593 Warszawa

Najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 punktów według kryterium wyboru: cena oferty, gwarancja, termin realizacji zamówienia.

Odrzucone oferty:

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

  1. Termin podpisania umowy.

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Zamawiający zawiadamia, iż zawrze z Wykonawcą umowę po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie nie krótszym niż 10 dni.

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania
Dokument utworzył Administrator dnia 2021-06-22 08:27:07
Opublikował: Administrator dnia 2021-06-22 08:29:27
Wyświetleń: 2