Budowa sieci i przyłącza gazu średniego ciśnienia wraz z zespołem gazowym

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00136529 z dnia 2021-08-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci i przyłącza gazu średniego ciśnienia wraz z zespołem gazowym
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego: Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MPGK sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230415527
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wolności 161/163
1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-560
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: + 48 75 64 20 100
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpgk@mpgk.jgora.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.jgora.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający: Spółka z udziałami gminy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa sieci i przyłącza gazu średniego ciśnienia wraz z zespołem gazowym
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6fe371f-f50a-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136529
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://mpgk-jgora.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej https://mpgk-jgora.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja” oraz poczty elektronicznej – marek.romaniuk@mpgk.jgora.pl.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem internetowym: https://mpgkjgora. ezamawiajacy.pl/ lub przy pomocy poczty elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje, przekazywane za pomocą poczty elektronicznej muszą zawierać w tytule wiadomości numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

1. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie MPGK Sp. z o. o. pod adresem internetowym Platforma zakupowa https://mpgk-jgora.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl:
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony Platforma zakupowa https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
5) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie zakupowej w zakładce „Oferty”.
6) korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Ogłoszenie nr 2021/BZP 00136529 z dnia 2021-08-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdeS,CAdES, ASIC, XMLenc.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MPGK sp. z o.o. ul. Wolności 161/163 w Jeleniej Górze oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25- 35-153, jako właściciel Platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: Platforma zakupowa Marketplanet https://mpgk-jgora.ezamawiajacy.pl/.
2. Inspektorem Ochrony Danych w MPGK sp. z o.o. jest Pan Grzegorz Lasecki kontakt: grzegorz.lasecki@mpgk.jgora.pl
Klauzula informacyjna RODO znajduje się w pkt XXV SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: P3/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci i przyłącza gazu średniego ciśnienia wraz z zespołem redukcyjno-pomiarowym Q=80 m3/h dla potrzeb punktu tankowania CNG przy ul. Mickiewicza 31 w Jeleniej Górze, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego warunkami przyłączenia do sieci gazowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.
3.Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje:
1) systemu monitorowania wizyjnego oraz oświetlenia punktu tankowania,
2) przyłącza energetycznego energii elektrycznej,
3) wykonania nawierzchni miejsc postojowych pojazdów,
4) wysp oraz fundamentów pod kompresory
5) zadaszenia kompresorów,
6) infrastruktury towarzyszącej.
4.Przedmiar (załącznik nr 2) ma charakter pomocniczy do określenia ceny wykonania zamówienia. Wszystkie pozycje nieujęte w przedmiarze należy uwzględnić w cenie oferty na podstawie sporządzonej kalkulacji własnej.
5.Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji lokalnej i zweryfikowania przedmiaru pod względem zgodności ze stanem faktycznym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę, a w konsekwencji nieoszacowanie wartości pełnego zakresu robót.
6.W celu przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się droga mailową do Zamawiającego – zygmunt.semeniuk@mpgk.jgora.pl
7.Przedmiar jak i pozostała dokumentacja mają być traktowane jako dokumenty wzajemnie uzupełniające się.
8.Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu prace ulegające zakryciu.
9.Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, prace montażowe oraz dostarczone i zamontowane urządzenia. Okres rękojmi jest równy okresowy gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru (data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231223-4 - Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez każdego z Wykonawców wobec każdego z kryterium
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa podobne zamówienia, których przedmiotem każdej były roboty budowlane polegające na budowie przyłącza gazowego o długości co najmniej 50 m. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potwierdzenie należytego wykonania, dołączył dokumenty potwierdzające ten fakt (np. referencje, kopie protokołów wydania i odbioru
przedmiotu zamówienia). Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, tj. kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest
złożyć:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp i art. 108 ust. 1 pkt 4, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
UWAGA: Ww. dokumenty Wykonawca składa dla podwykonawców lub innych podmiotów, na zdolnościach których polega przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w Oświadczeniu, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
e) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć:
a) wykazu robót potwierdzających, że w okresie ostatnich pięciu lat Wykonawca należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia o charakterze, zakresie porównywalnym z niniejszym przedmiotem zamówienia, tzn. polegających na budowie przyłącza gazowego o długości co najmniej 50 m – załącznik nr 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potwierdzenie należytego wykonania dostaw, dołączył dokumenty potwierdzające ten fakt (np. referencje);
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieniń, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania – załącznik nr 7.
c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 ,
2) pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny,
3) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące).
2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium SA nr konta 67 1160 2202 0000 0002 3017 0704, podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium – Budowa przyłącza gazowego”.
5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy wnieść w oryginale w postaci elektronicznej. Wówczas Wykonawca składa wadium załączając na Platformie zakupowej w zakładce „OFERTY” poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku określonym art. 98 ust. 6
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania.
6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), co oznacza, że jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności na Platformie zakupowej pod adresem https://mpgkjgora. ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty”
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-18
 


Dokument utworzył Administrator dnia 2021-08-04 17:36:26
Opublikował: Administrator dnia 2021-08-04 17:36:26
Wyświetleń: 2