Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Jelenia Góra, dnia 10 sierpnia 2021r.

 Wszyscy oferenci

Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w części II.

            Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanych gazem CNG” w drodze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Część I - dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego dwukomorowego typu śmieciarka zasilanego gazem CNG.

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp.

Złożone oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Ilość punktów za kryterium cena

Gwarancja

[m-cy]

Ilość punktów za kryterium gwarancja

Termin realizacji zamówienia [dni]

Ilość punktów za kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba punktów

1

NTM POLSKA SP. Z O.O.

ul. Powstańców 97A

05-870 Błonie

1.162.350,00

60

24

15

120

25

100

 

Wybrano ofertę:

NTM POLSKA SP. Z O.O.

ul. Powstańców 97A

05-870 Błonie

Najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 punktów według kryterium wyboru: cena oferty, gwarancja, termin realizacji zamówienia.

 

Część II - dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego trzykomorowego typu śmieciarka zasilanego gazem CNG.

  1. Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, została unieważniona część II.
  2. Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”

Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty.

  1. Termin podpisania umowy.

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób”. Jednocześnie działając na podstawie art. 264 ust. 2 pkt 1) a): „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę”.


Pliki do pobrania
Dokument utworzył Administrator dnia 2021-08-11 13:14:15
Opublikował: Administrator dnia 2021-08-11 13:14:15
Wyświetleń: 2