Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Polska-Jelenia Góra: Pojazdy do transportu odpadów
2021/S 166-433431
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKrajowy numer identyfikacyjny: 611-020-36-41Adres pocztowy: ul. Wolności 161/163 Miejscowość: Jelenia Góra Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski Kod pocztowy: 58-560 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Marek Romaniuk E-mail: marek.romaniuk@mpgk.jgora.pl Tel.: +48 501082500 Adresy internetowe:Główny adres: http://www.mpgk.jgora.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z udziałami gminy
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TRZYKOMOROWEGO TYPU ŚMIECIARKA ZASILANEGO GAZEM CNG.
Numer referencyjny: P4/2021
II.1.2) Główny kod CPV
34144510 Pojazdy do transportu odpadów
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego trzykomorowego typu śmieciarka zasilanego gazem CNG.
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: MPGK sp. z o.o., ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra
II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego trzykomorowego typu śmieciarka zasilanego gazem CNG.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 25
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 159-419693
IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TRZYKOMOROWEGO TYPU ŚMIECIARKA ZASILANEGO GAZEM CNG.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
Unieważnienie w związku z Art. 225 Ust. 6 :
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587803Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587803Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2021


Dokument utworzył Administrator dnia 2021-08-27 09:55:58
Opublikował: Administrator dnia 2021-08-27 09:55:58
Wyświetleń: 2