Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZA GAZU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WRAZ Z ZESPOŁEM GAZOWYM”

numer postępowania: P3/2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj.

KOWARBUD sp. z o.o., ul. Kaczawska 1, 58-530 Kowary

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców:

1. Kowarbud sp. z o.o. , Kaczawska 1, 58-530, Kowary

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

Lp.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena”

Łączna ilość punktów przyznanych ofercie

1.

Kowarbud sp. z o.o. , Kaczawska 1, 58-530, Kowary

60

100


Dokument utworzył Administrator dnia 2021-09-21 10:36:26
Opublikował: Administrator dnia 2021-09-21 10:36:26
Wyświetleń: 4