Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jelenia Góra, 04 października 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa soli drogowej DR, niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem, do utrzymania dróg w sezonie zimowym, w ilości 2500 ton.

Numer postępowania: P6/2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj.:

DS Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91, 59-300 Lubin

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 100,00%, )

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców:

1. DS Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91, 59-300 Lubin

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

Lp.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena”

Łączna ilość punktów przyznanych ofercie

1.

DS Sp. z o.o.,

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91, 59-300 Lubin

100

100

 


Pliki do pobrania
Dokument utworzył Administrator dnia 2021-10-04 09:32:57
Opublikował: Administrator dnia 2021-10-04 09:32:57
Wyświetleń: 2